Anikara

Brave Exkaiser(Yuusha Ekusukaizā)

Works Information

Brave Exkaiser

Song of Brave Exkaiser